Adózás

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 117. § (5) bekezdése alapján, ha az őstermelők családi gazdasága (a továbbiakban: ŐCSG) a mezőgazdasági termelőként nyilvántartásba vett szervezet, akkor kizárólag az ŐCSG képviselője jogosult az ŐCSG nevében visszaigénylésre, saját nevére szóló számla alapján.

A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csg. tv.) szerint az ŐCSG alapításának céljából a tagok írásbeli szerződést kötnek, amely – többek közt – tartalmazza a használatukban lévő mezőgazdasági hasznosítású földnek az ŐCSG tagjai által végzett közös gazdálkodás érdekében való rendelkezésre bocsátását, illetve az ŐCSG-t képviselő őstermelő személyét.

Az ŐCSG, a nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a Csg. tv.-ben meghatározott adatokkal, valamint a Csg. tv. végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott tartalommal nyújtja be az Agrárkamarához. A kérelemben szerepeltetni kell a használt földterületek adatait, így – többek közt – a földterület használatának jogcímét, a földterület helyét, címét, helyrajzi számát, a földterület nagyságát (hektárban), valamint a földterület művelési ágát is. Az ŐCSG a nyilvántartásba vétellel jön létre és az ŐCSG képviselője a nyilvántartásba vétellel válik jogosulttá a képviseletre.

Az ŐCSG adatai az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR rendszer) kerülnek nyilvántartásra, amely tartalmazza az ŐCSG képviselőjére vonatkozó adatot, ami közhiteles adatnak minősül.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szerint az állami adó- és vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság megállapítása érdekében a Jöt. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő tekintetében a jogszerű földhasználat tényét a TakarNet Földhivatali Információs Rendszerben szereplő adatok alapján ellenőrizheti.

Általánosságban a jogszerű földhasználat igazolása, a földhasználati lappal történik. Azonban sem a Jöt. sem a Vhr. nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy az ŐCSG által használt területek vonatkozásában a képviselőnek a földhasználati nyilvántartásban, földhasználóként kell szerepelnie.

A fentiek alapján az ŐCSG alapításáról szóló szerződés részét képező mezőgazdasági területek az ŐCSG bármely tagja nevén lehetnek a földhasználati nyilvántartásban, azonban a jövedékiadó-visszatérítés érvényesítésére kizárólag a nyilvántartásba vett képviselő jogosult, amennyiben a gázolaj vásárlásáról a saját nevére szóló számlával rendelkezik.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

NAK/ Dr. Buzás Tivadar

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ