Adózás

Az év utolsó hónapjaiban különösen aktuális a haszonbérfizetés kérdése, tekintettel arra, hogy a haszonbért időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell teljesíteni. A pénzben kikötött haszonbér teljesítésének módjára, azaz a haszonbér megfizetésére 2022. január 1-től egy új szabály lépett életbe, mégpedig a haszonbér banki átutalással vagy belföldi postautalvánnyal való megfizetése, tehát megszűnik a készpénzes fizetés lehetősége.1

FONTOS, hogy a megváltozott szabályt minden 2022. január 1-e utáni teljesítésre alkalmazni kell. Tehát már az év elejétől az esedékessé vált bérleti díjat, kizárólag banki átutalással vagy belföldi postautalvánnyal lehet megfizetni, függetlenül attól, hogy a felek a szerződésben korábban nem ebben állapodtak meg.

Ez a szabályozás nemcsak az újonnan kötött, vagy ezután módosításra kerülő szerződések esetén alkalmazandó, hanem a korábban megkötött – és jóváhagyott – jelenleg fennálló szerződéses viszonyokban is így kell eljárni a feleknek, amennyiben a haszonbérlet ellenszolgáltatása pénzfizetés. Tehát a mezőgazdasági igazgatási szerv által már jóváhagyott, felek között aktuálisan fennálló bérleti jogviszonyban a haszonbérfizetés nem a szerződéses kikötés szerint kell, hogy megtörténjen a jövőben, hanem a fenti előírásnak megfelelően, azaz banki átutalással vagy belföldi postautalvánnyal kell a haszonbért fizetni.

Az új szabályozás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvénynek (Fétv.) a haszonbérleti szerződés tartalmára vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazó alcímében található, vagyis egy újabb ponttal egészült ki a haszonbérleti szerződésekkel szemben támasztott tartalmi követelményrendszer, ezért a fennálló haszonbérleti szerződéseknél erre a jogszabályi változásra a szerződés hosszabbításánál különösen érdemes odafigyelni, mert a jövőbeni szerződés hosszabbításkor már a 2022. január 1. után hatályos jogszabály által előírt tartalmi követelményeknek kell megfelelnie a szerződésnek, vagyis ha a módosítás pl. a szerződés hosszabbítására terjedne csak ki, nem elegendő automatikusan e pontot módosítani, célszerű megnézni a módosításkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket a szerződés tartalmára vonatkozóan és annak megfelelően kell kialakítani a szerződésmódosítás tartalmát.

Annál is inkább fontos erre odafigyelni, mert a szerződéshosszabbítás hatósági jóváhagyása során a mezőgazdasági igazgatási szerv már az új szabályoknak való megfelelőséget fogja vizsgálni a szerződés haszonbér megfizetésére vonatkozó kikötésnél is és ha ezen hiba miatt megtagadja a hatóság a szerződés jóváhagyását, akkor előállhat olyan helyzet is, hogy az eddigi haszonbérlő nemcsak a földhasználati jogosultságát veszíti el, de volt haszonbérlői előhaszonbérleti státuszát is.

Mi a helyzet a föld haszonbérbe adásából származó jövedelemmel adózási szempontból?

Azt tudjuk, hogy a föld bérbeadásából származó jövedelem adózását tekintve sajátságos: a bevallást és az adó befizetését is a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. A termőföld bérbeadásából származó bevétel – ha az nem adómentes – külön adózó jövedelemnek minősül, amely után a fizetendő személyi jövedelemadó adó mértéke 15 százalék. A gyakorlatban azonban jellemzően hosszútávú jogviszonyokkal találkozunk, ami az adózási szempontból is kedvezőbb, ugyanis a termőföld bérbeadásából származó jövedelem, ha a szerződés legalább 5 évre szól, akkor adómentes.2 Ha azonban a szerződés 5 éven belül megszűnik – ide nem értve azt az esetet amikor a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha azonnali felmondás történt – a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. Amikor gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó (ún. kifizető) a haszonbérlő és az adót már levonta, a magánszemély bérbe adónak nem kell adóbevallást benyújtani, ilyenkor a kifizetőnek az általa kifizetett bérleti díjról és a levont adóról a magánszemélynek igazolást kell kiadnia. Ha a kifizető az adót mégsem vonta le vagy a bérleti díjat természetben teljesítette, akkor a 15 százalékos adót a magánszemélynek kell megfizetnie a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig. Abban az esetben, ha magánszemély a bérlő, a bérleti díj utáni adó bevallása és befizetése a bérbeadó magánszemély kötelezettsége a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-ig.

Mit tehetünk, ha a földbérlő nem fizet?

A haszonbérfizetés nem teljesítése olyan súlyos szerződésszegő magatartás, ami a szerződés azonnali hatályú felmondásának lehetőségét nyitja meg a bérbeadó előtt. Ha a bérlő késedelembe esik a bérfizetéssel, a bérbeadónak először írásban, igazolt módon fel kell hívni a teljesítésre és ha az írásban közölt felhívás ellenére továbbra sem teljesít a bérlő, a haszonbérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

A bírói gyakorlat jelentős részét teszik ki a föld haszonbérleti szerződések felmondásával összefüggésben a haszonbér meg nem fizetése miatti felmondás érvényességének megállapítása iránt indított ügyek. Az e tárgykörben hozott ítéletekből ismerhetjük meg, hogy ha a haszonbérbeadó megfelelő határidő tűzésével írásban nem szólítja fel a lejárat után a haszonbérlőt a hátralékos haszonbér megfizetésére, úgy a későbbi felmondása nem lesz érvényes. Ugyancsak a joggyakorlat szolgál iránymutatásul arra, hogy mi tekinthető megfelelő határidőnek az elmaradt haszonbér megfizetésére. Az eset összes körülményeit vizsgálva adott esetben az elmaradt haszonbér megfizetésére biztosított néhány napos határidő is megfelelő lehet, ha bebizonyosodik, hogy a teljesítés nem azért maradt el, mert nem volt megfelelő a határidő, hanem azért, mert a haszonbérlő nem akarta azt a szerződés szerinti összegben kiegyenlíteni.

A földforgalmi szabályozás tehát lehetőséget biztosít arra, hogy a jövőre nézve megváljon a bérbeadó a súlyosan szerződésszegő bérlőjétől, de az elmaradt bérleti díj behajtása iránt még külön lépéseket kell tennie.

Fentiekben azt próbáltuk érzékeltetni, hogy igenis számít, hogy mit írunk a szerződésbe, hiszen az a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata, tehát minden esetben a felek egyetértése áll a kialkudott bérleti díj mögött, tehát annak szerződésszerű teljesítése a bérlő kötelessége, aminek elmaradása a fent bemutatott súlyos szankciót vonhatja maga után.

1: Fétv. 50. § (3)

2: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 9.4.1. pont

NAK/ dr. Farkas Diana, dr. Buzás Tivadar

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ