NEMZETI JOGSZABÁLYOK

 • 1996. évi LIII. törvény - A természet védelméről
 • 2003. évi LII. törvény - A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
 • 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet - A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról
 • 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet - A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
 • 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet - Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
 • 82/2005.(IX. 15.) FVM rendelet - Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
 • 2007.évi XVII. törvény (Eljárási törvény) - A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz ésegyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
 • 106/2007.(IX. 24.) FVM rendelet - A történelmi bázisjogosultságról
 • 119/2007.(X. 18.) FVM rendelet (TIR rendelet) - A tartási helyek, a tenyészetekés az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről
 • 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet - A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről
 • 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (HMKÁ rendelet) - Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
 • 2008.évi XLVI. törvény (Éltv.) - Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
 • 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet - A növényvédelmi tevékenységről
 • 147/2010. (IV. 29.) Korm.rendelet - A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
 • 83/2014. (III. 14.) Korm.rendelet - A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
 • 42/2015. (VII. 22.) FVM rendelet - A termelői csoportok elismeréséről
 • 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet - A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről
 • 71/2015.(XI. 3.) FM rendelet (MePAR rendelet) - A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről
 • 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet - Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 2022.évi LXV. törvény (KAP törvény) - A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről
 • 601/2022. (XII. 28.) Korm.rendelet - A Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről
 • 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet - Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségevetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról (EK rendelet)
 • 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet - Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről (Feltételesség rendelet)
 • 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet - Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól (AÖP rendelet)
 • 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet - Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolodó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről (BISS-CRISS-ÁNT rendelet)
 • 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet - A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól (CIS rendelet)
 • 18/2023. (IV. 19.) AM rendelet -  Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott közvetlen támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről (Aktív mg. rendelet)
 • 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet - A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról (Fiatal gazda rendelet)
 • 20/2023. (IV. 19.) AM rendelet - Egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról
 • 1151/2023. (IV.24.) Korm.határozat - A Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási összegének emeléséről
 • 26/2023. (VI.30.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
 • 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről (Eljárási rendelet)
 • 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet - Az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól (EK rendelet)
 • 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről (Feltételesség rendelet)
 • 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól (AÖP rendelet)
 • 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről (BISS-CRISS-ÁNT rendelet)
 • 19/2024. (IV. 9.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól (CIS rendelet)
 • 20/2024. (IV. 9.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről (Aktív mg. rendelet)
 • 21/2024. (IV. 9.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról (Fiatal gazda rendelet)
 • 22/2024. (IV. 9.) AM rendelet - A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről (MePar rendelet)
 • 23/2024. (IV. 9.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedésekkel összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazott eljárásról (Vis maior rendelet)
 • 24/2024. (IV. 9.) AM rendelet - A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13) AM rendelet módosításáról

 

UNIÓS JOGSZABÁLYOK

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/2031/EU rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1091/EU rendelete (2018. július 18.) az integrált mezőgazdasági statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2115 rendelete - a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (KAP I rendelet)
 • A Bizottság (EU) 2022/1317 végrehajtási rendelete (2022. július 27.) - az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelettől a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó 7. és 8 előírás (GAEC-előírások) alkalmazása tekintetében a 2023. igénylési évre biztosított eltérésről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 rendelete - a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (KAP II rendelet)
 • A Bizottság 2022/1172/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. május 4.) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer, valamint a feltételességhez kapcsolódó közigazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása tekintetében történő kiegészítéséről
 • A Bizottság 2022. május 31-i (EU) 2022/1173 végrehajtási rendelete az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek - a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2021. december 2-i (EU) 2021/2117 rendelete - a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról
 • A Bizottság 2021/2286/EU végrehajtási rendelete (2021. december 16.) az integrált mezőgazdasági statisztikákról szóló (EU) 2018/1091 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a 2023-as referenciaévre vonatkozóan a változók listája és leírása tekintetében szolgáltatandó adatokról, valamint az 1200/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám