KAP fogalomtár

 

adatváltozás bejelentése (EK rendelet)

az egységes kérelem adatainak vagy kötelező mellékletét képező igazoló dokumentumoknak a módosítására, kijavítására, visszavonására és az egyazon területen több növénykultúra egymás utáni termesztésének bejelentésére vonatkozó kérelem

agrár-erdészeti rendszerek (EK rendelet)

a) szántóterületen:

aa) szántóföldi növények és erdészeti vagy gyümölcstermő fafajok egyidejű, köztes termesztése egyazon területen, ahol a fás szárú egyedek párhuzamos sorokban vagy egyéb szabályos geometriai elrendeződésben állnak, és számuk nem haladja meg a 250-et hektáronként, vagy

ab) a szántóföldi növények és rövid vágásfordulójú, fás szárú sarjaztatásos energetikai ültetvény egyidejű, köztes termesztése egyazon erületen, ahol a fás szárú egyedek párhuzamos sorokban vagy egyéb szabályos geometriai elrendeződésben állnak, és számuk nem haladja meg a 4000-et hektáronként;

b) állandó kultúrák esetén, amennyiben önálló bejelentett területi elemek, és nem szántó- vagy gyepterület részeként keletkeztek:

ba) mezővédő fasorok, mezővédő fás sávok, fa- és bokorcsoportok, továbbá olyan egyéb speciális faültetvények - a rövid vágásfordulójú, fás szárú sarjaztatásos energetikai ültetvény és a karácsonyfa ültetvények kivételével -, amelyek megfelelnek a nem termelő tájképi elemek kritériumainak, s ezáltal támogatható területnek minősülnek,vagy

bb) erdészeti és gyümölcstermőfafajok elegyével telepített termelő ültetvények,

c) gyepterületen:

fás legelők és fás kaszálók, ahol a kizárólag erdészeti fafajokból és gyümölcsfákból álló fásszárú egyedek párhuzamos sorokban vagy egyéb szabályos geometriai elrendeződésben állnak, és számuk nem haladja meg a 250-et hektáronként

agronómiailag indokolt idő (EK rendelet)

az előző növénykultúra tábláról való lekerülését követő legfeljebb egy hónap

agrotechnikai művelet (EK rendelet)

jogszabályban vagy pályázati felhívásban foglalt feltételek, kötelezettség vállalások teljesítése módjának előzetes bejelentése és a teljesítés igazolása céljából bejelentett műveletek, tevékenységek

állandó kultúra (EK rendelet)

szőlő- és gyümölcsültetvények, faiskola, rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény, spárga, a Miscanthus nemzetségbe tartozó energianád fajok, olasznád- és a szilfiumfajok mint lágyszárú energianövények, energianövények, fás szárú cserje és félcserje típusú, valamint évelő gyógy-, aroma- és fűszernövények

állandó gyepterület és állandó legelő (EK rendelet)

a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: KAP I rendelet) 4. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti terület

állatalapú nyilvántartás (EK rendelet)

az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2022. május 31-i (EU) 2022/1173/EU bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2022/1173 rendelet] 5. cikk (5) bekezdése szerinti nyilvántartás

állategység (AÖP rendelet)

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § a) pontja és 5. melléklete szerinti egyenérték

aktív mezőgazdasági termelő (EK rendelet, BISS-CRISS-ÁNT rendelet)

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről szóló AM rendelet (a továbbiakban: Aktív gazda rendelet) szerinti mezőgazdasági termelő

anyajuh (BISS-CRISS-ÁNT rendelet, CIS rendelet)

minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartási időszakának utolsó napján legalább egyéves

anyatehén (BISS-CRISS-ÁNT rendelet, CIS rendelet)

olyan a húshasznú fajtához tartozó vagy húshasznú fajtával való keresztezésből született nőivarú szarvasmarhaféle vagy nőivarú bivaly, amely

a) hústermelésre szánt borjak nevelésére tartott állományhoz tartozik, vagy

b) nyolc hónapnál idősebb, még nem ellett

bejelentett tábla (EK rendelet)

a mezőgazdasági termelő által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású, összefüggő földterület és a hozzá kapcsolódó nem termelő tájképi elem, illetve egyéb tájképi elem, amelyet nem metsz kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület

bejelentett területi elem (EK rendelet)

bejelentett tábla, a másodvetés céljára használt terület, valamint az agrotechnikai művelettel érintett terület

bejelentett állatok (EK rendelet)

az állatalapú támogatások keretében benyújtott kérelem által érintett állatok

bezárt terület (EK rendelet)

azon földterület, amelyre

a) a tárgyévet két évvel megelőző évben az egységes kérelemben a mezőgazdasági termelő bejelentett táblát nem jelölt meg, vagy a tárgyévet megelőző évi ellenőrzéseket követően az adott bejelentett tábla tekintetében a hatóság támogatási jogosultsággal érintett területet nem állapított meg, és

b) a tárgyévet megelőző évi egységes kérelemben a mezőgazdasági termelő bejelentett táblát nem jelölt meg, vagy a tárgyévi ellenőrzéseket követően az adott bejelentett tábla tekintetében a hatóság támogatási jogosultsággal érintett területet nem állapított meg

BIR - Baromfi Információs Rendszer

a BIR keretében történik valamennyi baromfi fajú élőállat és tojásszállítás, keltetés és törzsállomány nyilvántartása. Az adatok gyűjtése a Baromfi Imformációs Rendszer létehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletben megadott módon történik. A rendelet hatála kiterjed a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint az Országos Adatbázisban kötelezően nyilvántartott házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, strucc, emu tartásával foglalkozó állattartókra, valamint a BIR működtetésében részt vevő természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra

birtokon tartás (CIS rendelet)

a kérelmezett állatnak az egyes jogcímeknél meghatározott ideig a mezőgazdasági termelő tenyészetében történő tartása

cukorrépa integrátor (CIS rendelet)

a) az a természetes személy, valamint az egyes termékek beszerzését, értékesítését,vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységek szolgáltatását nyújtó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a támogatás igénylésének évében saját maga termelt, illetve termékértékesítési szerződéssel cukorrépa-termelőkkel termeltetett cukorrépáját a cukorrépa feldolgozó számára értékesíti, vagy

b) a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet szerint működő, államilag elismert szövetkezet, amely a tagjai által a támogatás igénylésének évében termelt cukorrépát a cukorrépa feldolgozó számára értékesíti

cukorrépaszállítási szerződés (CIS rendelet)

a cukorrépa feldolgozóval a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklete szerint kötött cukorrépa szállítási szerződés, amely a leszerződött terület nagyságát is tartalmazza

direktvetés: (Feltételesség rendelet)

megmunkálatlan, vagy a talajfelszín legfeljebb csekély mértékű bolygatása után, nyitócsoroszlyás vetőgéppel végzett vetés

egybeművelt terület (EK rendelet)

olyan, egy vagy több mezőgazdasági termelő által használt, azonos hasznosítású összefüggő földterület, amelyen belül az egyes hasznosított területek határai a helyszíni vizsgálat során nem különíthetőek el

egyéb állandó kultúra (AÖP rendelet)

különleges állandó kultúrának nem minősülő állandó kultúra

egyéb gyep (AÖP rendelet)

olyan gyep, ami nem Natura 2000 területen helyezkedik el

egyéb tájképi elemek (EK rendelet)

ökológiai határsáv, erózióvédelmi sáv, nem termelő beruházás keretében létrehozott erózióvédelmi létesítmény, fás-bokros gyepterület, kis vizes élőhely

egyéni támogatási felsőhatár (BISS-CRISS-ÁNT rendelet)

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló miniszteri rendelet alapján nyilvántartott támogatási jogosultságok összege

egyéves sorköztakaró növény (AÖP rendelet)

17/2024. (IV. 9.) AM rendelet a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 1. mellékletében felsorolt, legfeljebb 24 cm-es sortávra vetett növények vagy ezen növények kizárólagos keverékei

egységes kérelem (EK rendelet)

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: KAP II rendelet) 69. cikk (1)–(2) bekezdése alapján, az (EU) 2022/1173 rendelet 8–9. cikke szerint benyújtásra kerülő támogatási, illetve kifizetési kérelem

egységes kérelem első alkalommal történő benyújtása (Fiatal gazda rendelet)

az a naptári év, amelyben a fiatal mezőgazdasági termelői támogatást igénylő természetes személy első alkalommal adott be egységes területalapú támogatást vagy fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás igénylésére irányuló egységes kérelmet, és amelyet nem vont vissza, vagy amely esetében a Magyar Államkincstár mint Nemzeti Kifizető Ügynökség (a továbbiakban: Kincstár) saját hatáskörben hivatalból nem szüntette meg az eljárást

elhanyagolható meg nem felelés (Feltételesség rendelet)

az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer, valamint a feltételességhez kapcsolódó közigazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. május 4-i (EU) 2022/1172 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikk (4) bekezdés szerinti meg nem felelés

ENAR - Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer

az egyes mezőgazdasági haszonállat fajok vonatkozásában a támogatási célokon túl a tenyésztési, az állat-egészségügyi és az agrárrendtartási igények kielégítését szolgálja (szarvasmarha, sertés, juh/kecske ENAR)

erózióvédelmi sáv (EK rendelet)

legalább három, de legfeljebb húsz méter átlagos szélességgel rendelkező és legalább harminc méter hosszú olyan fás vagy lágyszárú növényzettel borított terület, amely a rétegvonallal párhuzamosan, illetve az eróziós jegyeket mutató lefolyási útvonalon helyezkedik el, kifejezett rendeltetése a vízerózió megakadályozása vagy mérséklése és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló AM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) szerinti Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) is lehatárolásra kerül

erózióveszélyeztetett terület (Feltételesség rendelet)

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) lehatárolásra került 12%-nál nagyobb lejtésű, valamint egyéb erózióval érintett területeket meghatározó fedvény szerinti terület

extenzív gyep (AÖP rendelet)

olyan gyep, ahol öntözés nem valósul meg

fa- és bokorcsoport (EK rendelet)

MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, szántóterületen elhelyezkedő, 100 négyzetméternél nagyobb, de legfeljebb 5000 négyzetméter, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított terület, amely legalább 20%-ban, gyep felszínborítással is történő érintkezés esetén pedig legalább 50%-ban szántóval van körülvéve

faiskola (EK rendelet)

olyan terület, amelyen fiatal fás szárú növényeket (szőlőoltvány iskola és alanyszőlő törzsiskola, gyümölcsfaiskola, díszfaiskola, kereskedelmi erdészeti faiskola – kivéve azok, amelyek az erdőterületen belül találhatók, és az üzem saját szükségleteit elégítik ki –, valamint kertekbe, parkokba, utak mellé és töltésekre szánt fa és cserje) nevelnek szabadföldön, későbbi gyökeres átültetésre

fás-bokros gyepterület (EK rendelet)

jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló speciális gyepterület, amelynek a művelése a fás szárú növényzet jelenléte miatt eltér a szokványos gyep műveléstől, hasznosítása többnyire legeltetéssel történik, és amelyen a becsült fás szárú növényzettel fedett terület aránya legfeljebb 30%

FELIR (Aktív mg. rendelet)

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.törvény 38/A. §-a szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer

 FELTÉTELESSÉG (EK RENDELET)

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény (a továbbiakban: KAP törvény) 10. § 6. pontjában meghatározott feltételrendszer

fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (Fiatal gazda rendelet)

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló AM rendelet alapján megállapított támogatás 

feromon légtértelítési eszköz (AÖP rendelet)

feromon légtértelítési eszközként engedélyezett termék

fiatal mezőgazdasági termelő (Fiatal gazda rendelet, EK rendelet)

olyan – az egységes kérelem első alkalommal történő benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján

a) 18. életévét betöltött, de 40. életévénél nem idősebb természetes személy,

b) egy vagy több, az a) alpont szerinti személy tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy,

aki vagy amely mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet, és aki vagy amely mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg

fizikai blokk (EK rendelet)

a MePAR rendelet 1. § 6. pontjában meghatározott földterület

fix, telepített öntözés (CIS rendelet)

nem áttelepíthető, adott táblára méretezett, szilárd burkolattal ellátott nyomás, illetve szivattyú központhoz csatlakozó földalatti fő- és osztóvezetékek, felszíni vagy felszín feletti, illetve lombkorona szintben rögzített szárnyvezetékek kiépítésével létrehozott, nem kiegészítő öntözést biztosító öntözéses technológia

forgatás nélküli művelés (AÖP rendelet)

olyan művelési mód, amelynek keretében szántás vagy 10 cm-nél mélyebb tárcsázás nem történik

földhasználati kategória (AÖP rendelet)

szántó, Natura 2000 gyep, egyéb gyep, egyéb állandó kultúra, valamint különleges állandó kultúra

főnövény (EK rendelet)

az a növény, amelyet az adott évben a földhasználó az adott évben a földhasználó az adott évi egységes kérelmének benyújtásakor első növényként jelöl meg

gazdálkodási napló (EK rendelet, CIS rendelet)

ha jogszabály vagy pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített, az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott és a NÉBIH honlapján közleményben közzétett nyomtatvány és annak adattartalma szerinti napló, vagy a NÉBIH honlapján elérhető elektronikus felület, beleértve a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet] 30. §-a szerinti permetezési naplót is

gémeskút (EK rendelet)

olyan kút, amelyből a talajvíz kiemelését a kétkarú emelő elvén működő, a föld felszíne felett található szerkezet szolgálja, és a MePAR-ban rögzítésre került

gondatlanság (Feltételesség rendelet)

a kedvezményezett, illetve az általa igénybe vett közreműködője, képviselője magatartása, ha az a 16. pont szerint nem minősíthető szándékos magatartásnak

gyep (AÖP rendelet)

az állandó és ideiglenes gyepterület

gyomnövény (EK rendelet)

a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 1/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott növény vagy növényállomány

hasznosítás (EK rendelet)

a mezőgazdasági területen az adott támogatási jogcímre vonatkozó miniszteri rendeletben vagy pályázati felhívásban előírt növényfaj, növényfajta vagy azok keverékének közvetlen földterület-kapcsolattal történő termesztése, vagy a mezőgazdasági földterület parlagoltatása

hasznosító (EK rendelet)

az egységes kérelemben bejelentett területi elem vonatkozásában hasznosítást végző mezőgazdasági termelő

hatáskörrel rendelkező hatóság (Feltételesség rendelet)

a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII.28.) Korm. rendelet 24/A. § szerinti hatóságok

hízottbika (CIS rendelet)

legalább 9 hónapos, hímivarú szarvasmarha vagy bivaly

homogén ültetvény (CIS rendelet)

legalább 95%-ban egy faj azonos vagy különböző korú egyedeiből álló ültetvény

hüvelyes növény (Feltételesség rendelet)

az 1. melléklet szerinti nitrogénmegkötő növény

ideiglenes gyep (EK rendelet)

olyan gyep vagy egyéb, a herefélék (Trifolium) és a lucernafélék (Medicago) nemzetségébe tartozó fajok és ezek kizárólagos keverékei alkotta növényállományok kivételével az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet 1. mellékletében felsorolt fajokból álló takarmánynövény vetés nélküli vagy vetéssel történő termesztésére használt földterület, amely a telepítéstől számítva öt évnél fiatalabb, és nem az állandó gyepterület visszaállítási kötelezettség okán került telepítésre

jóváhagyott tábla (CIS rendelet)

a mezőgazdasági termelő által igényelt, termeléshez kötött közvetlen támogatásra vonatkozó támogatási feltételeknek, és a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás feltételeinek megfelelő tábla

jelentős meg nem felelés (Feltételesség rendelet)

az a meg nem felelés, amely már nem minősül elhanyagolható meg nem felelésnek, és még nem tekinthető különösen súlyos meg nem felelésnek

kijavítás (EK rendelet)

az egységes kérelemben megadott adatokra, illetve a kötelező mellékletet képező igazoló dokumentumokra vonatkozó minden olyan adatváltozás bejelentése – a 49. pont szerinti módosítás kivételével –, amely az egységes kérelemben megadott adatok valós állapothoz igazítására irányul

kis kiterjedésű tó (EK rendelet)

a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, 100 négyzetméternél nagyobb, de legfeljebb 5000 négyzetméter nagyságú, szántóval körülvett, mezőgazdaságilag időszakosan sem hasznosított vagy nyílt vízfelülettel és maximum 10 méter széles partmenti vegetációval szegélyezett vagy legalább időszakosan vízjárta, de a száraz időszakokban is állandó, a vizes élőhelyekre jellemző növényzettel borított, mélyebb fekvésű terület

kis vizes élőhely (EK rendelet, MEPAR rendelet)

a MePAR-ban rögzített vizes élőhely, olyan nem termelő tájképi elem, amely

       a) vízborítottsággal rendelkezik vagy vízjárta terület vagy vízvisszatartásra használják,

       b) nem minősül kis tónak, halastónak vagy víztározónak,

       c) medre nem lehet bélelt vagy szilárd burkolatú,

       d) üde lágyszárú növényzet, illetve part menti vegetációra jellemző növényfajok jelenlétét mutatja, és

       e) minimum 5000 négyzetméter területű

konyhakert (EK rendelet)

jellemzően vegyes hasznosítású olyan terület, amely megfelel az integrált mezőgazdasági statisztikákról szóló 2018/1091/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a 2023-as referenciaévre vonatkozóan a változók listája és leírása tekintetében szolgáltatandó adatokról, valamint az 1200/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 16-ai, 2021/2286/EU bizottsági rendelet előírásainak

kölcsönös megfeleltetés (EK rendelet)

a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII.10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2009. (VII.10.) FVM rendelet] 1. melléklete szerinti értékelési szempontok és az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok álletegységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú melléklete szerinti előírások érvényesítése

környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterület (Feltételesség rendelet)

környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, Natura 2000 területnek minősülő és a MePAR-ban lehatárolt tematikus fedvény szerinti földterület

 

kötelezettségalap (Feltételesség rendelet)

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet (a továbbiakban: Feltételességi rendelet) szerinti Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (a továbbiakban: HMKÁ) 8. előírásának nem termelő tájképi elemek és területek minimális arányának kijelölésére vonatkozó kötelezettség alapja

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (EK rendelet)

a vonatkozó pályázati felhívások által meghatározott összefüggő földterület

Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (EK rendelet)

az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs rendszer

közvetlen támogatás (Aktív mg. rendelet)

a) a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás,

b) a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás,

c) a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás,

d) a termeléstől függő jövedelemtámogatás, valamint

e) az agro-ökológiai program keretében nyújtott jövedelemtámogatás

KR dokumentum (EK rendelet)

a mezőgazdasági termelő által a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással történő azonosítással benyújtott vagy a kedvezményezett (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) elektronikus ügyintézésre szolgáló, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és végrehajtási rendelete szabályainak megfelelő értesítési tárhelyére (a továbbiakban: értesítési tárhely) továbbított dokumentum tartalmát, valamint az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet a Magyar Államkincstár a mezőgazdasági termelő értesítési tárhelyére a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztül megküld

kunhalom (EK rendelet)

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.törvény 23. § (3) bekezdés f) pontja szerinti földmű, a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett területi kiterjedéssel

különösen súlyos meg nem felelés (Feltételesség rendelet)

az (EU) 2021/2116 európai parlementi és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer, valamint a feltételességhez kapcsolódó közigazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása tekintetében történő kiegészítésekről szóló, 2022. május 4-i (EU) 2022/1172 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdés szerinti meg nem felelés

magányosan álló fa (EK rendelet)

a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, szántóterületen található olyan egymagában álló fa, amely lombkoronájának átmérője legalább 4 méter

másodvetés (EK rendelet)

a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett főnövény betakarítása után a következő év első főnövénye vetéséig betakarított vagy zöldtrágya-növényként talajba forgatott, bedolgozott vagy a mezőgazdasági területen legalább tarlóállapotban hagyott növénykultúra, ahol mind az első főnövény lekerülését követő, mind a második főnövény vetését megelőző talajmunkákra az agronómiailag indokolt időt figyelembe kell venni, és a másodvetésnek a megelőző főnövénytől különböző növénykultúrához kell tartoznia, azzal, hogy a Brassica napus (takarmányrepce), Sinapis alba (fehérmustár), Raphanus sativus (retek) fajhoz tartozó növények egymás után még keverékben sem vethetőek

meghatározott állat (EK rendelet)

az adott támogatásra vonatkozó miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti feltételeknek megfelelő állat

meghatározott terület (EK rendelet)

a) területalapú támogatások esetén az a terület, amelyre vonatkozóan minden támogathatósági feltétel vagy a támogatás odaítélésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó minden egyéb kötelezettség teljesül, függetlenül a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számától, vagy

b) területalapú támogatások esetén az ellenőrzések útján azonosított földterületek vagy táblák területe

meg nem felelés (EK rendelet)

a) az adott támogatásra vonatkozó miniszteri rendeletben vagy pályázati felhívásban meghatározott, a támogatási feltétel bármilyen megsértése

b) a kölcsönös megfeleltetést illetően a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. melléklete szerinti értékelési szempontok és a HMKÁ rendelet 1. melléklete szerinti előírások bármilyen megsértése vagy

c) feltételesség kapcsán a KAP I rendelet 12. cikke szerint, a III. mellékletében meghatározott előírások bármilyen megsértése

méhlegelő (AÖP rendelet)

legalább nyolc, a 3. melléklet szerinti növényfajból álló, megfelelő fajösszetétellel kialakított, a beporzó rovaroknak a lehető leghosszabb időtartamig megfelelő táplálékot biztosító többéves növénykultúra

mezőgazdasági parcella (MePAR rendelet)

egy mezőgazdasági termelő által bejelentett, egybefüggő földterület, amely nem terjed ki egynél több terményre, illetve földtakaróra, azzal, hogy a mezőgazdasági parcella részét képezheti a rajta elhelyezkedő nem termelő tájképi elem és egyéb tájképi elem

mezőgazdasági termelő (EK rendeletek)

a KAP I rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja, aki vagy amely a KAP I rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott mezőgazdasági tevékenységet folytat

mezőgazdasági terület (EK rendelet)

a szántóterület, az állandó gyepterület és állandó legelő vagy az állandó kultúrák által elfoglalt terület, beleértve az agrár-erdészeti rendszereket

mezőgazdasági tevékenység (EK rendelet)

a) mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást,

b) egy mezőgazdasági terület olyan állapotban tartása, hogy a szokásos mezőgazdasági módszereken és gépeken túlmutató előkészítés nélkül alkalmas legyen legeltetésre vagy növénytermesztésre, vagy

c) a 16. §-ban meghatározott minimumtevékenységek elvégzése a természetes módon legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban tartott mezőgazdasági területeken

mezőgazdasághoz köthető egyéb szervezet (Aktív mg. rendelet)

az a jogi személyiséggel rendelkező, nem gazdasági haszonszerzés céljából létrehozott szervezet, amelynek a létesítő okiratában a mezőgazdasági tevékenység, a mezőgazdasággal kapcsolatos ismeretterjesztés, illetve mezőgazdasággal kapcsolatos tudományos tevékenység szerepel

mezőgazdasági üzem (EK rendelet)

a KAP I rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti, Magyarország területén található üzem

mérési tűréshatár (EK rendelet)

a helyszíni vizsgálat vagy távérzékeléses ellenőrzés során a bejelentett területi elem tekintetében használt tolerancia érték, mely egyenlő a méréssel érintett területi elem kerületének 1 méterrel – erdőterületet érintő mérések esetén 2 méterrel – létrehozott szorzatával, amely abszolút értékben nem haladhatja meg az 1,0 hektárt

mikroöntözés (AÖP rendelet)

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29) Korm.rendelet 2. § 22. pontja szerinti fogalom

minősített szaporítóanyag (CIS rendelet)

a) a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 1–4. számú melléklete szerinti követelményeknek megfelelő,

b) a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 1–3., 5–9. számú melléklete szerinti követelményeknek teljeskörűen megfelelő,

c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pont szerinti mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 19. és §-a szerint minősített, standard szaporítóanyag, amely a termesztésben felhasználható, valamint

d) citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 4. számú melléklete szerinti paramétereknek – a növénytermesztési hatóság által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv szerint – teljeskörűen megfelelő szaporítóanyag

minősítési eljárás (CIS rendelet)

a) a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1–4. számú melléklete szerinti követelmények szerint lefolytatott minősítés,

b) az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1–3., 5–9. számú melléklete szerinti követelmények teljes körére lefolytatott minősítés,

c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pont szerinti mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 19. és §-a szerinti, standard szaporítóanyag minősítésére vonatkozó eljárás, vagy

d) citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 4. melléklete szerinti előírásoknak való megfelelőség megállapítására irányuló eljárás

módosítás (EK rendelet)

a támogatáshoz, a bejelentett területi elemhez, erdőrészlethez, bejelentett állategyedhez, bejelentett állategységhez vagy bejelentett törzsállományhoz kapcsolódó, illetőleg méhcsaládra vonatkozó támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése, továbbá amennyiben a támogatási rendelet vagy pályázati felhívás másképp nem rendelkezik a támogatási jogosultság igazolásához szükséges dokumentum csatolása

nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás (EK rendelet)

a lágyszárú gyomnövény bármely szomszédos földterületre történő átterjedése, vagy ha a vizsgált táblán virágzó veszélyes gyom vagy a földterület 50%-át meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található

nagymértékű, súlyos, fás szárú gyomosodás (EK rendelet)

a fás szárú gyomnövény bármely szomszédos földterületre történő átterjedése, vagy ha a vizsgált tábla esetében a földterületen 100 db/hektárt meghaladó mértékben található olyan fás szárú gyomnövény, amelynek lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt, vagy a fásszárú gyomnövény eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és a terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá tehető

nagymértékű,súlyos, maradandó fás szárú gyomosodás (EK rendelet)

a fás szárú gyomnövény bármely szomszédos földterületre történő átterjedése, vagy ha a vizsgált tábla esetében a földterületen 100 db/hektárt meghaladó mértékben található olyan fás szárú gyomnövény, amelynek lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt, vagy a fásszárú gyomnövény eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és a terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá nem tehető

Natura 2000

az Európai Unió által létrehozott olyan összefüggő önológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához

Natura 2000 gyep (AÖP rendelet)

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülő, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) lehatárolt tematikus fedvény szerinti földterület, amely esetében az adott táblának a legalább 50%-a érintett

nem támogatható terület (EK rendelet)

a MePAR rendelet 1. § 10. pontja szerinti terület

nem termelő beruházás keretében, szántóföldön létrehozott erózióvédelmi létesítmény (EK rendelet)

nem termelő beruházás keretében, szántóföldön létrehozott erózióvédelmi létesítmény, amely a MePAR-ban is lehatárolásra kerül

nem termelő terület (EK rendelet)

parlagon hagyott terület, ökológiai jelentőségű másodvetés, HMKÁ 8. előírás alatt elszámolt nitrogénmegkötő növénnyel bevetett terület

nitrogénmegkötő növénnyel bevetett terület (Feltételesség rendelet)

olyan, a MePAR-ban támogathatóként megjelölt terület, amely az 1. melléklet szerinti listában felsorolt nitrogénmegkötő növény valamelyikével vagy azok keverékével vagy fajlistában szereplő nitrogénmegkötő növény és egyéb más nem nitrogénmegkötő növény keverékével van bevetve, amely keverékben a nitrogénmegkötő növény csíraszámaránya meghaladja az 50%-ot

növénykultúra (EK rendelet)

a) a termények botanikai osztályozásában meghatározott különböző nemzetségek bármely kultúrája vagy azok keveréke,

b) a Brassicaceae (káposztafélék), Solanaceae (burgonyafélék) vagy Cucurbitaceae (tökfélék) növénycsaládokba tartozó bármely faj kultúrája,

c) a parlagon hagyott földterület, vagy

d) gyep vagy egyéb takarmánynövény

országos támogatási felsőhatár (82/2005. FVM rendelet)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatáshoz kapcsolódó állatlétszám alapú termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatások (a továbbiakban: átmeneti nemzeti támogatás) vonatkozásában megállapított legmagasabb állatlétszám, amely után az adott évben támogatás vehető igénybe

ökológiai jelentőségű másodvetés (Feltételesség rendelet)

zöldtrágya-növényként talajba forgatott vagy bedolgozott, a 2. mellékletben felsorolt legalább két növényfaj keverékeként a főnövény után vetett másodvetés

ökológiai határsáv (Feltételesség rendelet)

olyan, a szántó hasznosítású táblán belül elhelyezkedő, természetes fás vagy lágy szárú vegetációval borított, minimum három, legfeljebb húsz méter átlagos szélességgel rendelkező, jellemzően sávszerű kiterjedésű földterület, amelyet mesterséges elem legfeljebb két méter hosszan szakít meg, valamint amely a tábla művelt részével legalább harminc méter hosszan érintkezik, úgy, hogy a teljes elem kerületének kevesebb, mint 30 százaléka érintkezik állandó gyepterülettel

őszi vetés (EK rendelet)

az adott évben elvetett, és a következő évben betakarított növénykultúra, amely másodvetésként nem jelenthető be az egységes kérelembe

palántakísérő okmány (CIS rendelet)

az 50/2004.(IV. 22.) FVM rendelet szerint kiállított, kötelező adattartalommal rendelkező szaporítóanyag-kísérő okmány vagy bármely olyan bizonylat, amely kíséri az árut

pásztor (AÖP rendelet)

a legelőn tartott állatok felügyeletét ellátó személy

partvonal (Feltételesség rendelet)

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 12. pontjában meghatározott fogalom

pihentetési időszak (Feltételesség rendelet)

tárgyév január 1. és augusztus 31. közötti időszak

referenciaterület (EK rendelet)

a) egy adott fizikai blokk,

b) egy adott fizikai blokk támogatható területe,

c) egy adott fizikai blokk nem támogatható területe,

d) az egybeművelt terület,

e) egyes, a MePAR rendelet 1. § 19. pontja szerinti tematikus rétegek (a továbbiakban: tematikus fedvény) területe vagy

f) a MePAR-ban lehatárolt nem termelő tájképi elemek és egyéb tájképi elemek és ennek a maximálisan leigényelhető területe

referenciaterület mérete (EK rendelet)

a) egy adott fizikai blokk mérete,

b) egy adott fizikai blokk támogatható területének mérete,

c) egy adott fizikai blokk nem támogatható területének mérete,

d) az egybeművelt terület helyszíni ellenőrzése során mért területének mérete,

e) egyes, a MePAR rendelet 1. § 19. pontja szerinti tematikus rétegek (a továbbiakban: tematikus fedvény) területe vagy

f) a MePAR-ban lehatárolt nem termelő tájképi elemek és egyéb tájképi elemek igényelhető területének mérete

rövid vágásfordulójú, fás szárú sarjaztatásos energetikai ültetvény (EK rendelet)

olyan legfeljebb öt éves vágásfordulóval kezelt:

1. Fehér nyár (Populus alba)

2. Fekete nyár (Populus nigra)

3. Szürke nyár (Populus x canescens)

4. Rezgőnyár (Populus tremula)

5. Fehér fűz (Salix alba)

6. Kosárfonó fűz (Salix viminalis)

7. Mézgás éger (Alnus glutinosa)

8. Magas kőris (Fraxinus excelsior)

9. Keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia) vagy

10. Korai juhar (Acer platanoides)

alapfafajokból és azok erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajtáikból álló sarjaztatásos ültetvény, amely telepítési sűrűsége legalább 4.000 db/ha.

sekély tarlóhántás (Feltételesség rendelet)

legfeljebb 10 centiméter mély mélységben végzett olyan talajmunka, amely a betakarított vagy egyéb módon lekerülő növény vagy növényi maradványok részbeni talajba dolgozását szolgálja, amely után az összefüggő talajtakarás biztosított marad

szavazati jogok többsége (Fiatal gazda rendelet)

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló miniszteri rendelet 1. § 3. pont b) alpontja szerinti jogi személyben a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzését biztosító szavazatok összessége, amelybe beleszámít

a) a fiatal mezőgazdasági termelő saját szavazata;

b) az a) pont szerinti szavazaton kívül

ba) szövetkezetnek nem minősülő jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, a fiatal mezőgazdasági termelőnél egyenként több szavazattal nem rendelkező, önállóan közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek (a továbbiakban: közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő) minősülő természetes személy vagy személyek szavazata, vagy

bb) szövetkezet esetében a szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködést végző tagok szavazata; valamint

c) azon természetes személy szavazata, aki a jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősül, a fiatal mezőgazdasági termelőnél nem rendelkezik több szavazattal, és közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő más jogi személyben vagy személyekben maga is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol

szándékosság (Feltételesség rendelet)

a kedvezményezett, illetve az általa igénybe vett közreműködő, képviselő magatartása, ha a kedvezményezett vagy az általa igénybe vett közreműködő, képviselő tudatában van annak, hogy a tanúsított tevőleges magatartás vagy mulasztás a támogatásokkal összefüggésben a támogatási jogosultság jogosulatlan megszerzése, annak fenntartása, illetve a támogatásokkal összefüggésben jogosultságának bármely eleme vonatkozásában kedvezőbb elbírálást biztosít, mint a tanúsított tevőleges magatartás vagy mulasztás nélkül

szántóterület (EK rendelet)

ha jogszabály vagy pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik a szántóföldi növénytermesztés céljából megművelt vagy szántóföldi növénytermesztés céljára rendelkezésre álló földterület, amelybe a parlagon hagyott terület és az ideiglenes gyepterület is beleértendő

szaporítóanyag (CIS rendelet)

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2. § 20. pontja szerinti fogalom

származási dokumentáció (CIS rendelet)

csemetetelepítés során felhasznált szaporítóanyag származási igazolványa

talajtakarásos parlag (Feltételesség rendelet)

adott tárgyévre vonatkozóan támogatható területen elhelyezkedő olyan, 3. melléklet szerinti növénnyel borított szántóterület, amelyen a pihentetési időszakban semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy telepítenek és nem takarítanak be, és amelyen kizárólag tisztító kaszálást, mechanikai gyomirtást és szárzúzást végezhetnek

talajtakarás nélküli pihentetett terület (Feltételesség rendelet)

adott tárgyévre vonatkozóan támogatható területen elhelyezkedő olyan szántóterület, amelyen január 1. és július 14. között semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy telepítenek és nem takarítanak be, és amelyen kizárólag a tisztító kaszálást és a mechanikai gyomirtást végezhetnek

támogatás (Aktív mg. rendelet)

a) a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás,

b) a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás,

c) a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás,

d) a termeléstől függő jövedelemtámogatás,

e) az agro-ökológiai program keretében nyújtott jövedelemtámogatás, valamint

f) díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás

tárgyév (EK rendelet)

amennyiben jogcím rendelet vagy pályázati felhívás másképp nem rendelkezik a támogatási időszak azon naptári éve, amelynek vonatkozásában a mezőgazdasági termelő a támogatási feltételeket teljesíti, és a támogatást kérelmezi, vagy amelyben a kifizetés alapját képező történelmi bázis jogosultság rendelkezésére áll

tejhasznú tehén (CIS rendelet)

Angelni, Ayrshire, Borzderes, Brown Swiss, Dán vörös, Egyéb tejhasznú, Erdélyi pirostarka marha, Eringer, Európai feketetarka lapály, Európai vöröstarka lapály, Holstein-fríz, Jersey, Kárpáti borzderes, Kosztromai, Magyartarka, Meuse-Rhine-Yssel, Mokány marha, Montbeliarde, Normande, Norvég vörös, Pinzgaui, SMR, Svéd vörös fajtához tartozó, nőivarú szarvasmarha

tenyészet (BISS-CRISS-ÁNT rendelet)

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) szerint nyilvántartásba vett tenyészet

tenyészállat kiállítás (CIS rendelet)

kiállítás típusú tenyészetkódon megvalósuló olyan esemény, melynek célja az ágazat tenyésztési eredményeinek bemutatása

tényleges és hosszú távú ellenőrzés (Fiatal gazda rendelet)

a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági termelő olyan irányítási, valamint a haszon és a pénzügyi kockázatok tekintetében történő döntés meghozatalára vonatkozó jogköre, amelyet a szavazati jogok többsége biztosít számára

terasz (EK rendelet)

a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett legalább 1 méter magas mesterséges tereplépcső

termeléstől elválasztott támogatás (BISS-CRISS-ÁNTrendelet)

olyan támogatás, amelynek alapja a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló történelmi bázis jogosultság

termeléshez kötött támogatás (BISS-CRISS-ÁNT rendelet)

olyan támogatás, amelynek feltétele a támogatható állat tartása az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő,átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint

termeléshez kötött közvetlen támogatás (CIS rendelet)

az 2021/2115/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32-34. cikke szerinti támogatás

termesztőberendezés (EK rendelet)

a szántóterületen lévő üvegház, valamint olyan rögzített vagy mobil fedél, amely alatt a termeszteni kívánt növény közvetlen kapcsolatban áll a lefedett szántóterülettel, ide nem értve a talajtakaró fóliát

terménycsoport (EK rendelet)

az alábbiak szerint megkülönböztetett területek;

a) a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás elnyerése céljából bejelentett területi elemek;

b) a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó támogatások keretében nyújtható támogatásra alapot adó területek;

c) növénytermesztési ágazatban alkalmazandó termeléshez kötött támogatás céljából bejelentett területi elemek;

d) agro-ökológiai program keretében nyújtható támogatás elnyerése céljából bejelentett területi elemek;

e) bármely más területalapú támogatás vagy annak céljára bejelentett területi elemek csoportja, amelyre egységes támogatási mértéket kell alkalmazn;

f) az „egyébhasznosítás” rovatban bejelentett területi elemek

tételazonosító (CIS rendelet)

a minősített szaporítóanyag-tétel azonosító adatait tartalmazó egyedi azonosító szám

TIR - Tenyészet Információs Rendszer

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben felsorolt állatfajokat tartó tenyészeteket tartja nyilván

történelmi bázis (BISS-CRISS-ÁNT rendelet)

a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX.24.) FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti termelési egység mértéke

történelmi bázisjogosultság (BISS-CRISS-ÁNT rendelet)

a mezőgazdasági termelő történelmi bázisa alapján megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog

tőszámbeállottság (CIS rendelet)

a tárgyévben az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területen a termés hozatalára képes egyedek és a telepítési engedélyben meghatározott tőszám szerinti egyedek - telepítési engedély hiányában a területen meghatározó térállásra jellemző tőszám alapján számított egyedek - aránya

vadvirágos  keverék (Feltételesség rendelet)

olyan, legalább három fajból álló keverék, amelynek összetevőit az Egységes kérelem rendelet 1. melléklete vagy a 2. melléklet, továbbá a 4. melléklet tartalmazza úgy, hogy az ott felsorolt fajok aránya a teljes keveréken belül legalább a 10 százalékot eléri

védett tájképi elem (EK rendelet)

magányosan álló fa, fa- és bokorcsoport, gémeskút,kunhalom, terasz és kis kiterjedésű tó

víz alatt álló kultúra (Feltételesség rendelet)

rizs, indiánrizs

vízvédelmi sáv (Feltételesség rendelet)

a vizek partvonalától meghatározott, vízminőségi célokat szolgáló területsáv

völgyzáró-gátas halastó (Feltételesség rendelet)

olyan keresztgátas halastó, amely állandó vízfolyások duzzasztásával jön létre és amelyen a tápláló vízfolyáskeresztül folyik

zárlati károsító (Feltételesség rendelet)

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlementi és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelő károsító

zöldugar (Feltételesség rendelet)

olyan, fennálló állandó vagy többéves zöldnövényi borítottság, amelyet az 5. melléklet szerinti legalább három faj – amelyből egy évelő szálas pillangós – vetésével alakítottak ki

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám