Országos hírek

Megjelent a Magyar Közlönyben a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. A kormányrendelet a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti  őstermelők, őstermelők családi gazdasága, valamint a családi mezőgazdasági társaságok vonatkozásában alkalmazandó nyilvántartási, valamint ellenőrzési szabályok részleteit tartalmazza.

 

Az őstermelőkre és őstermelők családi gazdaságára vonatkozó szabályok

A végrehajtási rendelet alapján az őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának a nyilvántartásba vételét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (a továbbiakban: NAK) kell kérelmezni. Fontos megjegyezni, hogy az őstermelők családi gazdaságának tagjai csak egymással hozzátartozói viszonyban álló őstermelők lehetnek, így őstermelők családi gazdasága létrehozása esetén az őstermelői státusz meglétét is rendezni kell a NAK-nál.  Mindezen ügyintézés a falugazdászok segítségével tehető meg. 

A NAK a nyilvántartásba vételről határozatot hoz, mely tartalmazza az őstermelő által alkalmazandó azonosítókat is (FELIR azonosító és tevékenység azonosító).  Őstermelők családi gazdasága (a továbbiakban: ŐCSG) esetén a NAK bejegyző határozata tartalmazza az ŐCSG képviselője részére a képviseletre vonatkozó tevékenység azonosítóját is.

A jogszabály az őstermelők vonatkozásában rögzíti, hogy az őstermelői termékek vonatkozásában milyen adatokat kell tartalmaznia az őstermelők nyilvántartásának. Ezek a következők:

  • a használt földterületek adatai,
  • az állattartásra vonatkozó adatok,
  • a termesztett növénykultúrák, -fajok és a termékfeldolgozásra vonatkozó adatok,
  • az állati termék előállítására és értékesítésére vonatkozó adatok,
  • a vadon gyűjthető termékek körére vonatkozó adatok,
  • a kiegészítő tevékenységre és előállított termékekre vonatkozó adatok,
  • az őstermelői tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód),
  • a tevékenység azonosítója.

A végrehajtási rendelet megállapítja az őstermelők és ŐCSG-k vonatkozásában a hatósági ellenőrzés kereteit is. A hatósági ellenőrzést a NÉBIH végzi, mely jogosult az őstermelői tevékenység jogszerűségének, az őstermelői termékek származásának, valamint az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok valóságának vizsgálatára. A jogszabály tartalmazza azon bírság mértékeket, illetve további szankciókat (például: értékesítés felfüggesztése, tevékenységtől való eltiltás), melyeket a NÉBIH az ellenőrzési jogkörében kiszabhat, amennyiben szabálytalanságot állapít meg az őstermelő, illetve ŐCSG vonatkozásában.

 

A családi mezőgazdasági társaságokra vonatkozó szabályok

A családi mezőgazdasági társaság (a továbbiakban: CSMT) egy olyan minősítés, melyet olyan gazdasági társaságok, szövetkezetek, illetve erdőbirtokossági társulatok szerezhetnek meg, melyek kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytatnak és tagjai egymással hozzátartozói viszonyban állnak.

A minősítést és azzal együtt a CSMT nyilvántartásba vételt a NAK honlapján közzétett formanyomtatványon lehet kérni. A kérelemhez mellékelni kell a CSMT tagjai között fennálló hozzátartozói láncolat igazolását. A végrehajtási rendelet az alábbi szabályokat tartalmazza, hogy adott rokoni viszonyt milyen dokumentummal kell igazolni.

Hozzátartozói minőség

Igazolása

Közeli hozzátartozó

házastárs

házassági anyakönyvi kivonat

bejegyzett élettárs

bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat

egyeneságbeli rokon

születési anyakönyvi kivonat(ok)

örökbefogadott gyermek

születési anyakönyvi kivonat(ok)

örökbefogadó szülő

születési anyakönyvi kivonat(ok)

mostohagyermek

házassági és anyakönyvi kivonat

mostohaszülő

házassági és anyakönyvi kivonat

nevelt gyermek

gyámhatóság határozata

nevelőszülő

gyámhatóság határozata

testvér

születési anyakönyvi kivonatok

Hozzátartozó

élettárs

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló

2008. évi XLV. törvény 36/G. §-a alapján kiállított tanúsítvány

vagy az élettársak közös nyilatkozata

egyeneságbeli rokon házastársa

születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat

házastárs egyeneságbeli rokona és testvére

születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat

testvér házastársa

születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat

 

A CSMT minősítés a társaság nyilvántartásba történő bejegyzése napjától használható.

A CSMT minősítés jogszerűségének, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzésére a NAK jogosult. A CSMT-t a nyilvántartásból törölni kell, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy annak tagjai között a hozzátartozói láncolat nem áll fenn, és azt az erre irányló felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem igazolják. Abban az esetben is törölni kell a CSMT-t, ha bármely tag több CSMT-ben is tag, és a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem szünteti meg a többes tagsági jogviszonyát, ha a CSMT-ben csak egy tag van, és a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül az nem egészül ki legalább egy taggal, illetve ha mező-, erdőgazdasági tevékenységen és kiegészítő tevékenységen kívül más tevékenységet folytat.

 

A rendeletben foglalt szabályok a Magyar Közlönyben itt érhetőek el. 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ