Vidékfejlesztési pályázati összefoglalók

A fiatalgazda-pályázatról készített összefoglaló 2017. január 19-i időállapot szerint, tájékoztató jelleggel készült. A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek nyomon követése a pályázó felelőssége.

 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
(VP2-6.1.1-16)


A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása, továbbá a vidéki térségek népességmegtartó képességének és a mezőgazdasági termelő tevékenység versenyképességének növelése érdekében kiírt pályázati felhívás.
A támogatás formája, mértéke:
·    egyösszegű vissza nem térítendő
·    40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, 5 évre, két részletben (75+25 %).


Kedvezményezettek köre
1. Természetes személy, aki
·    főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.
·    legalább 18 és legfeljebb 40 éves (41. életévét be nem töltött személy (40 éves + 364 napos))
·    Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik. (a szakismeretek listáját a pályázati felhívás 6. és 7. mellékletei tartalmazzák)
·    A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.
2. Jogi személy
·    a jogi személy főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat, továbbá a vállalkozás kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként
·    a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legalább 18, legfeljebb 40 éves (41. életévét be nem töltött személy (40 éves+ 364 napos))
·    a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik (a szakismeretek listáját a pályázati felhívás 6. és 7. mellékletek tartalmazzák)
·    A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.


Termelési potenciál igazolása

 

Természetes személy és Jogi személy

Növénytermesztés esetén

 

 

A támogatási kérelem benyújtásának évében beadott TERA kérelemmel. Amennyiben nem rendelkezik ilyennel:
·    abban az esetben a megelőző év TERA kérelme alapján illetve a TERA kérelemben nem szereplő terület(ek)re, megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított, igazolással (2. melléklet)  

  

Állattartás esetén

NÉBIH által kiadott igazolás arról. hogy a tenyészetet nyilvántartásban vette, valamint az állatállomány tartáshelye szerinti illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás (14. számú melléklet).
A számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell figyelembe venni.
Egyéb állatfajok esetében a járási hatósági állatorvos igazolását kell alapul venni az üzemméret számításánál. 


 
Támogatási kérelem benyújtása

Az a személy/jogi személy nyújthat be támogatási kérelmet, aki/amely rendelkezik MVH-ügyfélazonosítóval (MVH regisztrációs számmal).
A kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani.
A csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.


A kérelemhez csatolandó dokumentumok

·    STÉ-t alátámasztó igazolás:
            -    illetékes kormányhivatal igazolása a felhívás 2. sz. mellékletében szereplő  mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról (2. számú melléklet)
            -  Hatósági állatorvos igazolása az állatállományról (14. sz. melléklet)
            -    TERA kérelem
·    Tartalmi értékelés szempontokat alátámasztó dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások:
·    ökológiai gazdálkodás folytatása vagy kötelezettségvállalás benyújtása esetében – Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., illetve Hungária Öko Garancia Kft. igazolása
·    minőségrendszerhez történő csatlakozás esetén – Igazoló dokumentum vagy a támogatást igénylő nyilatkozata a kötelezettségvállalás tekintetében
·     Környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése esetében – a támogatást igénylő nyilatkozata a kötelezettségvállalás tekintetében
·    Magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység vagy gazdálkodási mód végzése – a támogatást igénylő nyilatkozata
·    Szakmai képzettség szintjét igazoló okirat másolata
·    Korábban megszerzett szakmai gyakorlat - NÉBIH-igazolás az első őstermelői igazolvány kiállításáról és az értékesítési betétlap, valamint a mezőgazdasági termelő tevékenység bejelentését igazoló, az állami adóhatósághoz benyújtott T101 jelű nyomtatvány másolata, vagy munkaszerződés másolata, vagy munkáltatói igazolás (8. sz. melléklet
·    A foglalkoztatási hatás vállalása esetén nyilatkozat a vállalástól függően:
·    Üzleti terv (12. számú melléklet)
·    Az egyéni vállalkozói tevékenységről a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) által kiállított igazolás
·    Jogi személy esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat


Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

1.  A támogatási kérelem pontjainak kitöltése.
2.  Részletes üzleti terv benyújtása.
3.  Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
4.  A gazdaság személyes közreműködéssel történő vezetése /1/

A projekt működtetési időszaka a támogatói okirat kézbesítését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak.


Kötelezettségek

Megnevezés Határidő     

üzleti terv végrehajtásának megkezdése

 

9 hónapon belül  

 

mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó első adóbevallás benyújtása 

 

 az egyéni vállalkozói regisztrációt vagy jogi személy bejegyzést illetve a mezőgazdasági tevékenység, mint főtevékenység megkezdését követő évben  

    

aktív mezőgazdasági termelő előírásoknak megfelelni (1307/2013/EU rendelet 9. cikk) /2/

 

18 hónapon belül     

 

természetes személy esetén főállású egyéni vállalkozóvá (továbbiakban: EV) válni 

 

a működési időszak 3. év január 1 napjától

 

jogi személy esetében a jogi személy kizárólagos tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének főállású társas vállalkozóvá válni    

 

a működési időszak 3. év január 1 napjától

 

EV. és társas vállalkozás esetében mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékének elérése 

 

4. lezárt évben  

    

Üzleti terv teljesítése

 

a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig  

 

kötelező képzésen részt venni  

 

a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig  

  

kifizetési kérelem benyújtása a támogatási összeg 75%-ára

 

 támogatói okirat kézhezvételét követő 12 hónapon belül       

 

legalább 6 000 STÉ üzemméret fenntartása

 

a működtetési időszak végéig    

 

jogi személy támogatási kérelmet benyújtó esetében a kizárólagos tulajdonos és egyben ügyvezető fiatal mezőgazdasági termelő személye nem módosítható

 


    az 5. év végéig 

 

a mezőgazdasági üzem egészének vagy részének átadása nem lehetséges     a kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt (működési időszak 1.-5. évéig)    Határidők

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1.  és 2019. február 28. között van lehetőség.
Benyújtási határnapok dátumok:
-    2017. március 31.
-    2017. május 2.
-    2017. június 1.
-    2017. augusztus 31.
-    2017. november 30.
-    2018. február 28.
-    2018. május 31.
-    2018. augusztus 31.
-    2018. november 30.
-    2019. február 28.


Kifizetési kérelem
A projekt megvalósítása során két kifizetési kérelmet szükséges benyújtani

Határidő Előírás

1.Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 12 hónapon belül.

 

    A támogatási összeg 75%-ára vonatkozóan.      

 

2. Legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított 36 hónapot követően, de legkésőbb a működtetési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig      A támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozóan , amennyiben teljesítette a felhívás szerinti és az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.     Elszámolható költségek köre


Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel.


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljeskörű, így fontos, hogy a kérelem benyújtása előtt részletesen olvassa el a pályázati felhívást és a kapcsolódó dokumentumokat. A teljes pályázati felhívás és a kapcsolódó mellékeltek az alábbi linken érhetők el: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-1

 


 

/1/ Személyes közreműködésnek minősül kizárólag a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett kizárólagos tulajdonosa és egyben ügyvezetője általi személyes vezetés. Közreműködő személy vonható be a gazdaság vezetésébe abban az esetben, ha a kedvezményezett csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesül. Amennyiben a jogi személy kedvezményezett kizárólagos tulajdonosa és egyben ügyvezetője családtámogatási ellátásban részesül, a képviseletének ellátására a Polgári Törvénykönyv szerint korlátozott hatáskörű cégvezetőt is kinevezhet (2013. évi V. törvény 3:113. § (3) bekezdés). Tehát, mint közreműködőt alkalmazhat a működési időszak alatt. A cégvezetőre a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell. (2013. évi V. törvény 3:113. § (2) bekezdés)

/2/  aktív mezőgazdasági termelő: a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően közvetlen támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági termelő.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ