Vidékfejlesztési pályázati összefoglalók

A vízvédelmi pályázatról készített összefoglaló 2017. január 10-i időállapot szerint, tájékoztató jelleggel készült. A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek nyomon követése a pályázó felelőssége.

 VÍZVÉDELMI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK:
LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE

A felhívás kódszáma: VP4-4.4.2.1-16

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken
-   Vízkormányzási művek kialakítása: vízelvezető árok, csatorna, átművelhető vápa kialakítása a vízvisszatartásra alkalmas terület felé.
-   Vízvisszatartást szolgáló műtárgy.
-   Vízvisszatartásra alkalmas terület kialakítása.
-   Kisszelvényű, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása.


b) Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése
-    Terasz
-    Sánc
-    Padka
-    Bakhát
-    Rőzsefonat
-    Talajfogó-gát
-    Gyepes gyűjtőárok
-    Vízmosások feltöltése

A kialakított beruházások célja az eróziós károk megelőzése, csökkentése.


NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
Az a) és b) pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. A vízvisszatartást szolgáló területen összegyűlt víz, illetve a kialakított vízvisszatartást szolgáló létesítmény öntözésre nem alkalmazható.


KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
Támogatási kérelmet aktív mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki:
·    átlátható szervezetnek minősül;
·    szerepel az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben, valamint bejelentette
             o    a vállalkozása a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését,
             o    a fizetési számlaszámát, valamint annak devizanemét;
·    a beruházás megvalósítási helyén a fenntartási időszak végéig jogszerű földhasználó;
·    az a) pont esetén: akinek a bevonni kívánt területei a MePAR-ban foglalt belvíz veszélyeztetett területek területi lehatárolásában érintettek;
·    a b) pont esetén a beruházással érintett földrészlet vonatkozásában
-    talajtani és talajmechanikai szakvéleménnyel alátámasztott, valamint
-    túlzott mennyiségű csapadék vagy mederből kilépő víz által okozott vízkárra vonatkozó, a  területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv által kiállatott vízügyi igazolással rendelkezik.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.HATÁRIDŐK
A Támogatási Kérelmek (TK) benyújtási időszaka: 2017. február 22. - 2019. február 22..
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
·    2017. március 22.
·    2017. április 24.
·    2017. május 22.
·    2017. augusztus 22.
·    2017. november 22.
·    2018. február 22.
·    2018. május 22.
·    2018. augusztus 22.
·    2018. november 22.
·    2019. február 22.

Támogatási kérelmet kizárólag az MVH ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az Magyar Államkincstár (MVH-utód) elektronikus felületén.


TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, INTENZITÁSA (ELŐLEG, ÖNERŐ)
A támogatás 90%-os intenzitású.
·    Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: az a) pont vonatkozásában: maximum 810 000 eurónak megfelelő forint összeg.

·    Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: a b) pont vonatkozásában: maximum 810 000 eurónak megfelelő forint összeg.
A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Kizárólag az a) és b) pontban szereplő tevékenységekhez szorosan kapcsolódó költségek, melyek az alábbiak:
·    Projektelőkészítés költségei:
Felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok, műszaki dokumentációk elkészítése, engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei, tervellenőr és közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek illetve az előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás.

·    Beruházás költségei:
Terület előkészítés költsége, építés - kivitelezés költsége, eszközbeszerzés és próbaüzem költségei.

·    Beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
Építési műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek, hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, a projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás, a biztosítékok jogi, közjegyzői és bankköltségei, a kötelezően  előírt nyilvánosság biztosításának költsége, a projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak.

·    Beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment-költségek:
Projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt iroda és eszközbérlet, menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag költség.

Egyszerűsített elszámolásra nincs lehetőség.KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK, MELLÉKLETEK
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletek csatolása szükséges:
·    Projektköltségvetés-tervezet az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint. Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a három, azonos műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes árajánlat csatolandó.
·    Az a) pont esetén: amennyiben a projekt vízjogi szempontból nem engedélyköteles, a támogatási kérelemhez mellékelni kell az eljáró hatóság nyilatkozatát a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint, arról, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott műszaki tervdokumentációt.
·    Az a) pont esetén: amennyiben a projekt vízjogi engedélyköteles beruházást tartalmaz, úgy:
·     legalább az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot,
·     meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott azonos paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt,
·     meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott különböző paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a módosítandó jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, továbbá a módosításra vonatkozóan legalább az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot.
·     A b) pont esetén az engedélyköteles beruházásra vonatkozó talajvédelmi hatósági engedélyt, vagy az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot.
·    Nem engedélyköteles tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes talajvédelmi hatósági nyilatkozatot arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles, illetve a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt szükséges csatolni.
·    A b) pont esetén: a túlzott mennyiségű csapadék, valamint mederből kilépő víz által okozott vízkárok hatósági igazolását.
·    A b) pont esetén: a talajtani és talajmechanikai szakvéleményt.
·    Igazolást a jogszerű földhasználatról.
·    Az önerő rendelkezésre állásának igazolása.
·    Amennyiben releváns, a „természetes vízvisszatartási módszerek (zöld infrastruktúra)” műszaki-szakmai bemutatása.
·    Hatósági határozattal történő igazolás, mely szerint a beruházással érintett terület vonatkozásában a termelő a 2015. kárenyhítési évtől kezdődően belvízkárt jelentett be az agrár kárenyhítési rendszerbe.JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1.    A Támogató a szerződéstől eláll, amennyiben:
·    a támogatást igénylő már nem felel meg a felhívásban szereplő jogosultsági feltételeknek; melyek az alábbiak:
·    a támogatást igénylő a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át nem teljesíti.

2.    A Támogató az igényelt támogatást teljes egészében vagy részben elutasíthatja vagy visszavonhatja, amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget az alábbi kötelezettségvállalások valamelyikének:
·    amennyiben indokolt, a környezeti hatástanulmány legkésőbb az első kifizetési igénylés során, vagy hiánypótlást követően sem mellékeli;
·    a fenntartási kötelezettség teljesítésének nem tesz eleget.KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYRENDSZER
·    a vízjogi engedélyeztetést a területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóság folytatja le,
·    a környezetvédelmi eljárásokat, a megyei kormányhivatal örnyezetvédelmi és természetvédelmi főosztálya folytatja le,
·    a talajvédelemi eljárásokat a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága folytatja le,
·    az építéssel kapcsolatos ügyekben a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi, hatósági, oktatási és törvényességi felügyeleti főosztálya jár el.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ